Ons engagement

Vioprint bv draagt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke gegevens wij verzamelen. Ons grootste streven is uw vertrouwen te blijven waarborgen.

Vioprint bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt ondermeer met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Vioprint bv
Everdongenlaan 9 Bus 12
2300 Turnhout

Contactpersoon: Bram Leys
E-mailadres: bram.leys@vioprint.be
Telefoon: +32(0)14.43.00.43

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vioprint bv verwerkt voor onderstaande doeleinden en enkel voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen of doeleinden die in de lijn daarvan liggen:

 1. met het oog op de levering van onze producten en diensten (ter uitvoering van een overeenkomst: informatie verschaffen, onderhoud, leveringen, administratie, …)
 2. om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en promoties (met toestemming van betrokkene)
 3. om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. voor human resources doeleinden
 5. ter bescherming van panden en personeel aan de hand van camerabeelden
 6. ter verbetering, verruiming, rapportage van onze website

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Vioprint bv verwerkt de onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens:

 1. aanspreektitel, naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon/faxnummer
 2. geslacht, geboortedatum, nationaliteit en burgerlijke staat
 3. fysieke gegevens (inpandige camerabeelden)
 4. financiële gegevens, financiële status
 5. alle andere eventueel noodzakelijke gegevens voor de behandeling van uw dossier
 6. overige door u zelf toegestuurde gegevens

Vioprint bv beseft dat zij in sommige gevallen gevoelige dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van de door haar geleverde diensten. Om deze redenen besteden wij de grootst mogelijke zorg aan beveiliging.

Welke beveiliging hanteren wij?

Vioprint bv hanteert de grootst mogelijke beveiligingsopties waarbij wij deze uit veiligheidsoverwegingen niet allemaal zullen delen:

 1. geheimhoudingsverklaringen met ondermeer werknemers en medewerkers
 2. beveiliging via authenticatie, firewall, antivirus/antimalware, back-up, SSL verbinding en het up-to-date houden van de applicaties
 3. fysieke toegangsbeveiliging, toegankelijkheid enkel voor gecertificeerd personeel, logging en monitoring

Verstrekking van uw gegevens aan derden.

Vioprint bv maakt gebruik van enkele diensten van derden. In het kader van onze dienstverlening is het nodig om persoonsgegevens over te maken aan partijen zoals bijv. verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen, experts en onze IT-partners.

Wij hebben waar nodig met derden overeenkomsten afgesloten met het oog op een zo optimaal mogelijke beveiliging van uw gegevens en zorgen ervoor dat de dienstverleners waarop wij beroep doen in dezelfde mate als Vioprint bv omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het bewaren van uw persoonsgegevens hangt samen met de financiële verplichting en de garantieverplichting om deze 7 jaar te bewaren. Tevens dienen wij bepaalde gegevens voor een langere periode op te slaan i.v.m. eventuele terugroepacties of revisies op bepaalde machines.

Na het verstrijken van deze termijnen zullen uw persoonsgegevens vernietigd of minstens geanonimiseerd worden, met dien verstande dat wij te allen tijde nog een back-up van 1 jaar hebben.

Uw rechten.

Op basis van de AVG en voormelde Belgische wet geniet u een aantal rechten (cfr. de artikelen 13-23 AVG) die hieronder worden samengevat:

1. Het recht om geïnformeerd te worden
U heeft het recht om te weten door wie, waarom en hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

2. Het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens als het gaat om de volgende informatie:

 • het doel en de reden waarom de persoonsgegevens verwerkt worden
 • onder welke categorie de persoonsgegevens vallen
 • de ontvangers of categorie van ontvangers naar wie de persoonsgegevens zullen worden gestuurd en/of daar toegang toe heeft
 • de mogelijkheid om van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de persoonsgegevens rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen
 • het recht om hierover een klacht in te dienen bij de autoriteiten

3. Het recht op rectificatie en wissing
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen met inachtname van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Verder kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 AVG, zo ondermeer wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt.

4. Het recht op data overdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

Tevens kan U vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5. Het recht op beperking van de verwerking
In de gevallen voorzien in artikel 18.1 AVG kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zo ondermeer wanneer de verwerking onrechtmatig is.

6. Het recht van bezwaar
U heeft het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Verder kan u bezwaar maken op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie tegen een verwerking op basis van de limitatief in artikel 21.1 AVG opgesomde gevallen.

7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

8. Intrekking toestemming
U heeft het recht om een gegeven toestemming op een later tijdstip terug in te trekken.

Klachten?

U kan omtrent deze privacy verklaring, uw rechten en eventuele klachten contact opnemen met:

Vioprint bv
Everdongenlaan 9 Bus 12
2300 Turnhout

Contactpersoon: Bram Leys
E-mailadres: bram.leys@vioprint.be
Telefoon: +32(0)14.43.00.43

U kan ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mailadres: contact(at)apd-gba.be

Wijziging privacy verklaring.

Vioprint bv behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij aankondigen op onze website.